byggandeDen viktigaste bostadsfrågan är att bygga bort bostadsbristen och erbjuda ändamålsenliga bostäder i hela landet som passar alla plånböcker. För detta krävs en bostadsmarknad i balans där utbudet kan möta efterfrågan och en bygg- och fastighetsbransch som bygger även billigare bostäder. Detta får vi bl.a. genom sänkta skatter på byggande, förenklade och robusta regelverk och mer konkurrens i byggsektorn.

Svensk bostadspolitik har länge byggt på omfattande statlig styrning och reglering. Att återinföra statliga investeringsbidrag och subventioner är en dålig lösning. Konsekvensen blir att konkurrensen fungerar dåligt och att vi får en utbredd svarthandel och andrahandsmarknad med stigande boendekostnader och växande bostadsköer. Vi tror istället på robusta och långsiktiga regelverk för mer och billigare byggande.

Vi ska inte införa rena marknadshyror. Men genom större möjligheter att välja till och bort kan hyresgästerna lättare påverka hyror och boendestandard så att de utgår mer från den boendes preferenser och önskemål.

Konkurrensen inom byggbranschen måste öka. Därför bör exempelvis Konkurrensverket få utökade befogenheter att komma åt karteller och annan konkurrenshämmande verksamhet. Det krävs också fler företagare och mer konkurrens i byggbranschen för att höja den låga produktivitetsutvecklingen. Ett sätt att komma till rätta med problemet är att utbilda fler företagare i branschen. Tillsammans med en ökad internationell konkurrens inom tjänstesektorn kan vi få fart på utvecklingen.

Det råder en obalans mellan upplåtelseformerna på den svenska bostadsmarknaden, bl.a. gällande skatter. Därför bör vi ha en heltäckande, parlamentarisk utredning om boendeskatter där målet skall vara att skapa likvärdiga skattevillkor mellan upplåtelseformerna så långt detta är möjligt.