Lagen

Idag skickade jag in en motion till Centerpartiets riksstämma, om att ge alla barn lika rätt till skolskjuts inom grundskolan.

Jag har länge drivit denna fråga om rätt skolskjuts oavsett huvudman inom grundskolan. D.v.s. att rätten till skolskjuts ska gälla även för barn som väljer att gå i en fristående skola i de fall då deras skola ligger närmre deras bostadsort än vad den närmaste kommunala skolan gör. Detta är en fråga där jag fått med Centerpartiet här i Tingsryd att driva denna fråga i de två senaste valrörelserna. Frågan är dock inte helt enkelt då dagens lagar, både skollag och kommunallag, ger utrymme för olika tolkningar gällande vad som är lagligt möjligt att göra gällande kommunal skolskjuts till fristående skolor inom grundskolan.

Från en stor del av kommunsverige görs dessvärre bedömningen att dagens lagstiftning inte ger utrymme för kommuner att bevilja skolskjuts till fristående skolor. Dessvärre har valresultaten i de senaste valen inte gett Centerpartiet i Tingsryd en majoritet för att här i Tingsryds kommun driva igenom denna fråga, och därigenom testa lagstiftningen i skarpt läge. Jag gör förvisso en annan tolkning av lagen då jag anser att det snarast är emot kommunallagen att inte behandla alla kommunmedlemmar medlemmar lika. Jag anser nämligen att det inte är förenligt med kommunallagen att bara tillhandahålla skolskjuts till vissa barn medan andra blir utan bara för att de bor på en ort som har tillgång till en friskola men inte en kommunala skola. Dock inser jag att det behövs till förändringar i lagstiftningen för att därigenom tvinga fram en rättvisare tillämpning av rätten till skolskjuts. Därav har jag nu skrivit denna motion för att försöka få Centerpartiet att driva på om en lagändring som täpper till detta kommunala kryphål.

Ni kan ta del av min motion här nedan:

 

Motion till Centerpartiets partistämma 26-29 september 2019 i Karlstad

Ge alla barn lika rätt till skolskjuts inom grundskolan

Lika rättigheter för alla barn borde vara en självklarhet. Detta är dock inte fallet idag gällande rätten till skolskjuts inom grundskolan. De barn som valt att gå i en fristående skola nekas vanligtvis rätten till skolskjuts med hänvisning till att de valt en skola med annan huvudman än den kommunala. Att barn i (framförallt) landsbygdskommuner väljer att gå i en fristående grundskola beror ofta på att det saknas en kommunal skola på den orten de bor men att det just finns en fristående grundskola. Möjligheten att neka skolskjuts i de fall där den närmaste kommunala skolan ligger betydligt längre från skolbarnens bostad än den fristående skolan i fråga innebär en dålig konsekvens av dagens lagstiftning. Att kommuner väljer att bekosta skolskjuts enbart till vissa barn i grundskolan och inte alla som är i behov av skolskjuts borde inte kunna ses som förenligt med kommunallagens likställighetsprincip.

Skollagen medger visserligen redan idag kommuner att i vissa fall bevilja skolskjuts till barn i fristående skolor: ”I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.” (Skollagen, 10 kap §32). Vad som utgör gränsdragningen för ekonomisk eller organisatorisk svårighet är upp till kommunen att bedöma. Tolkningen som görs från kommuner och dess jurister är att i princip uteslutande avslå rätten till skolskjuts. Kommuner gömmer sig därigenom bakom skollagen (och ibland även kommunallagen) när de befäster denna orättvisa behandling av barn i behov av skolskjuts.

Idag hänvisar kommuner till vilken kommunal skola barnen i grundskolan ska gå i för att ha rätt till skolskjuts. I de fall barn bor betydligt närmre en fristående skola än den närmaste kommunal skolan borde det finnas möjlighet för kommunen att hänvisa även till en fristående skola och därigenom också låta den skolan ingå i skolskjutsorganisationen inom kommunen. Idag finns det dock ingen laglig möjlighet för kommuner att hänvisa barn till en fristående skola. Detta trots att det troligtvis skulle bli både billigare och effektivare för kommunen än om de berörda barnen väljer den kommunala skolan som ligger betydligt längre från deras bostadsort. Hade det funnits möjlighet att alltid ha den närmaste skolan som hänvisningsskola hade problematiken med tolkning kring rätt till skolskjuts förenklats betydligt och blivit mer likställig.

Jag föreslår således genom denna motion till Centerpartiets partistämma,

att Centerpartiet nationellt arbetar för att förändra skollagen, och om det även behövs kommunallagen, så att det möjliggörs för kommuner att hänvisa barn inom grundskolan till deras närmaste skola oavsett vilken som är huvudman för den närmaste skolan.

Centerpartiet

Mikael Andersson

På Almundsryd- Urshults centerpartiavdelnings årsmöte den 31 januari beslutades att Almundsryd- Urshults centerpartiavdelning ställer sig bakom denna motion.

 

Ni kan även ta del av min motion i pdf-format här >>