rasism

Vi kan konstatera, rasism har blivit det normala i Sverige. Främlingsfientliga tankar värderas idag mer än tankar om en mångkulturell värld.

Hur hamnade vi här? Vi svenskar som tror oss stå lite värderingsmässigt över övriga länder i vår omvärld har i stor utsträckning fallit in i den svenska rasistiska normen. Rasismen är dock inget nyuppkommet fenomen. Vi har alla levt i dess grund och blivit fostrade i att se Sverige som ett bättre land än övriga. När denna världsbild konfronteras med övriga världen blir det problematiskt att vidhålla avståndstagande till de som vill söka sig till vårt land.

Sverige står dock dag inför ett stort generationsskifte. Detta handlar både om generationsskifte inom vår tillverkningsindustri liksom ett generationsskifte inom vår tjänstesektor. Generationsskiften innebär att nya progressiva idéer formuleras. Men gällande människors frihetliga rättigheter lyser progressiviteten med sin frånvaro. Framförallt är bakåtkopplingen till de krav som ställs mot de som inte är födda in i vårt land tydlig. Vi lever idag i en globaliserad värld. Människors rörlighet är stor och regelverken för dem att passera statsgränser har förenklats.

Dessa friheter är dock starkt ifrågasatta. Idag går en tydlig skiljelinje mellan Sveriges olika partier i hur de ser på demokrati. De flesta partier står till fullo upp för villkoren som ett demokratiskt samhälle medger. Dock gör inte alla partier detta. Undantaget är Sverigedemokraterna som explicit anger som sin absoluta politiska förebild en politiker som med all tydlighet tagit strid mot demokratiska värderingar. SD hyllar Viktor Orbán som en hjälte i hans ambition att montera ned demokratin i Ungern. Han har t.ex. redan genomfört åtgärder som begränsar pressfrihet och förbjuder universitet som inte är regeringstrogna. Ungern är det närmaste idag att likna vid en diktatur. Att Ungern kan fortsätta vara medlem i EU är högst problematiskt då de inte å det närmaste uppfyller kraven på medlemskap.

Just i denna frågeställning ligger EU:s framtid. Ska EU bli trovärdig måste EU ställa krav på dess medlemmar att följa EU-direktiven. Ungern gör inte detta idag. Ungern måste antingen anpassa sig till EU:s demokratiska kravspecifikation eller välja att begära utträde ur EU. Som läget är idag borde dock EU definitivt stänga av Ungern frän all form av inflytande. EU, som bygger på en liberal grund kan inte acceptera att diktatoriska regimer drar nytta av EU:s organisation.

Min egen drivkraft handlar dock om realistiska tankar om framtidsutvecklingen. Jag tror på vår potential att utvecklas, vi har all möjligheter att nå framgång. Dock finns det politiska krafter som vill motverka de lokala möjligheterna. T.ex. har Sverigedemokraterna en tydlig uttalad agenda, de vill avveckla det kommunala självbestämmandet. För Sd finns enbart en nivå i Sverige och det är den statliga.

När SD vill förstatliga all kommunal verksamhet protesterar jag dock å det ljudligaste. Som den statligt anställda löntagare jag idag är, så kan jag inte hitta ett endaste exempel på statlig verksamhet som fungerar effektivt. Staten borde helt enkelt förbjudas att utföra verksamhet då de gör detta på ett totalt undermåligt sätt. Att Sverigedemokraternas våta dröm handlar om att lyfta all verksamhet till denna ineffektiva statliga verksamhet är dock talande för den medborgerliga fientlighet som SD uppvisar.