Demokratins utmaningar

 
Med bakgrund i statistik från Freedom House som visar att 2018 blev det trettonde året i rad med demokratisk tillbakagång har jag skrivet en masteruppsats i statsvetenskap gällande demokratins reträtt. Det är en uppsats som undersöker bakomliggande orsaker till denna demokratiska nedgång. Detta har gjorts genom litteraturöversikt av aktuell forskning inom demokratiutveckling.

Det finns idag många tecken på att demokratin är på reträtt. Frågan är hur sårbar vår demokrati är för denna reträtt? Kommer demokratin överhuvudtaget att överleva? Eller kommer vår uppfattning om vad som utgör en demokrati att förändras och anpassas efter de förutsättningar som denna demokratiska reträtt innebär? Denna uppsats fokuserar på orsakerna till att demokratin är på tillbakagång. Genom att undersöka bakomliggande orsaker till varför demokratin idag håller på att försvagas på många håll i världen kan vi även tolka vilka konsekvenser som denna tillbakagång innebär för de demokratiska värdena. Leder den demokratiska försvagningen till att vi ändrar vår uppfattning om vad som utgör grundstenarna i en demokrati? Kanske är det är en ny sorts demokrati som växer fram ur denna demokratiska reträtt?

Genom att använda beskrivande idéanalys av utvald forskningslitteratur syftar uppsatsen till att bringa reda i den aktuella debatten om demokratins utmaningar. Studien ger visst stöd till att långsiktig liberal demokrati skapar förhållanden som potentiellt kan orsaka sin egen reträtt. Detta eftersom långvarig liberal demokrati medför fred och tillväxt som fördelas ojämlikt i samhället och som ger ökade samhällsklyftor. Som ett resultat känner inte längre stora grupper av människor sig inkluderade i samhället, vilket i sin tur kommer att bana väg för populistiska rörelser och potentiella autokratiska ledare. Studien ger även visst stöd till att de demokratiska institutionernas funktion att agera som gatekeepers för att hålla potentiella autokrater borta från makten har försämrats. Ökad demokrati och transparens i de demokratiska processerna har gjort det lättare för potentiella autokrater att komma till makten.

 

Ni hittar min masteruppsats ”Demokratins reträtt : orsak och verkan” i sin helhet här >>

Ni hittar min masteruppsats även på DIVA här >>