Val i Kommunfullmäktige

 
Jag kan försäkra att det inte råder några som helst tveksamheter till att Centerpartiet fortsatt är kommunens ledande oppositionsparti.

Att Centerpartiet har ingått i en valteknisk samverkan tillsammans med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet förändrar inte Centerpartiets roll som ett oppositionsparti. Denna valtekniska samverkan handlar om ett tekniskt avtal som egentligen inte hade behövts utifrån de förutsättningar som uppstått i och med att S, KD och V nu söker stöd för sitt minoritetsstyre. Det är helt enkelt inte aktuellt med några val enligt proportionellt valsätt i detta läge. Kommunallagen sätter nämligen stora begränsningar till vad som är möjligt för ett nytt minoritetsstyre att göra för förändringar i de olika nämnderna och styrelserna. De förändringar som kommunallagen möjliggör handlade endast om att välja nya företrädare i de presidier som skulle haft en ordförande som inte tillhör det nya minoritetsstyret.

Från Centerpartiets sida har vi dock ändå velat vara tydliga med att vi har gått in i en valteknisk samverkan tillsamman med S, KD och V med anledningen av att Tingsryds kommun behöver ett styre som kan leda i dessa svåra tider präglade av coronakris. Från Centerpartiets sida handlar det om transparens gentemot övriga partier och mot väljarna. Det ska inte råda några tveksamheter eller hemligheter till hur Centerpartiet agerar.

Genom detta valtekniska samverkansavtal ger vi vårt godkännande till att S, KD och V nu kan tillträda som ett minoritetsstyre här i Tingsryds kommun. Ett valtekniskt samverkansavtal handlar inte om något annat än just detta, att de ingående parterna gör upp om att stödja varandras kandidater i de personval som ska göras i kommunen. Det handlar varken om mer eller mindre. Valteknisk samverkan, eller valallians som det också kan kallas, handlar om ett rent tekniskt avtal mellan politiska partier inför personval till nämnder och styrelser. Det handlar strikt om matematiken till hur de olika platserna ska fördelas i kommunen. I detta lämnas sakpolitiken helt utanför. Det är snarast tvärtom, att parterna i en valallians just behåller sitt oberoende och sina enskilda politiska plattformar. Hade det inte varit så, hade det per definition handlat om något annat än just ett valtekniskt samverkansavtal, och det gör det inte i detta fallet, för att det gjort detta hade Centerpartiet givetvis ställt krav på att få ett antal ordförandeplatser för att överhuvudtaget ingå ett sådant mer djupare avtal. Nej, det är ett strikt valtekniskt samverkansavtal som Centerpartiet har gått in i, varken mer eller mindre. Då Centerpartiet på intet sätt ingår i den politiska plattform som den styrande minoriteten nu har bildat är Centerpartiet per definition just ett oppositionsparti.

Vi i Centerpartiet, vi fokuserar alltid på hur vi bäst ska få genomslag för centerpartistisk politik, en politik som vi menar är den absolut bästa för Tingsryds kommun. I detta läge har vi funnit att vi bäst får genomslag för vår politik genom att fortsatt vara ett starkt oppositionsparti som fokuserar på sakpolitiken snarare än tillgång till enskilda betydande poster. Ett annat fokus för Centerpartiet i detta har varit att försöka hålla den politisk organisation så intakt som möjligt. I dessa tider, mitt uppe i en coronapandemi, som ställer oerhörda krav på kontinuitet och handlingskraft är det helt enkelt inte läge för stora förändringar som i sig skapar osäkerhet i tjänstemannakåren. Likaså kräver dessa tider att vi når en parlamentarisk situation som ger de politiska parterna som styr kommunen också möjlighet att agera och regera.

Vår valtekniska uppgörelse handlar således på intet sätt om någon sakpolitisk uppgörelse. Centerpartiet kommer fortsatt att vara aktiva och lägga fram skarpa förslag på den politiska dagordningen. I varenda kommande sakfråga kommer Centerpartiet strikt rösta utifrån Centerpartiets inställning till dessa frågor. Centerpartiet kommer inte att lägga någon gemensam budget tillsammans med minoritetsstyret, självklart kommer Centerpartiet att lägga fram egna budgetyrkande när det blir dags för det. Jag vill också betona att Centerpartiet inte tar några nya poster i detta. Hade Centerpartiet enbart varit ute efter egna betydande poster hade vi kunnat erhålla ett antal ordförandeposter om vi valt att gå in i ett samarbete med S, KD och V kring en gemensam politisk plattform, eller så kunde vi nappat på erbjudanden vi har fått om att bli ledande parti i ett minoritetsstyre där Centerpartiet intagit posten som kommunstyrelsens ordförande med ett antal ytterligare av de övriga ordförandeposterna. Nej, vårt mål är att genom vår förstärkta roll som det största oppositionspartiet kunna upprätthålla ett gott samtalsklimat gentemot det nya minoritetsstyret och övriga partier för att därigenom kunna nå pragmatiska lösningar som är bra för Tingsryds kommuns framtid.

Centerpartiet tar på detta sätt ansvar i en svår tid samtidigt som vi sakpolitiskt stärker vår roll som kommunens största och ledande oppositionsparti. Detta är ett faktum som kommer att ställa stora krav på det nya minoritetsstyret. De behöver visa att de kan prestera med ett stabilt ledarskap som kan agera snabbt och kraftfull med kloka beslut för att vi alla tillsammans ska kunna ta Tingsryds kommun framåt.

Jag är personligen övertygad om att parterna i det nya minoritetsstyret kommer att vårda detta ansvar väl, varför jag ser med stor tillförsikt fram mot att möta dem, liksom övriga partiers företrädare, i många konstruktiva samtal och debatter med målet att Tingsryd fortsatt ska vara kommunen där det är härligt att leva!
Centerpartiet är fortsatt kommunens ledande oppositionsparti