Det är säkerligen många som upplever att dagens partier har kommit att likna varandra alltmer. Att det har skett en ideologisk konvergens som inneburit att det ibland kan vara svårt att skilja partier från varandra. När man bortser från ytterkantspartierna i ett flerpartisystem är det oftast inga stora skillnader mellan partiernas budskap. Om partibeteckningar hade lämnats ute från partiernas slogans inför val hade det förmodligen varit svårt att veta vilket parti som står bakom de olika budskapen. Inom partiteorin hävdas tämligen genomgående att partierna har konvergerat och blivit allt mer ideologiskt lika varandra. Detta paper undersöker huruvida det verkligen har skett en ideologisk konvergens mellan partierna, och i sådant fall, varför har partierna kommit att närma sig varandra ideologiskt?

Partier och partisystem är liksom övriga delar av samhället i ständig förändring. I partiernas utveckling går det att skönja en sorts röd tråd i den transformering av partierna som skett efter det att partierna på allvar etablerades i form av masspartier. Denna röda tråd handlar just om uppfattningen att partierna kommit att likna varandra genom att en ideologisk konvergens har skett. Tydligaste förespråkare för en sådan ideologisk konvergens hos partierna hittas hos förespråkarna för kartellpartiteorin. Av denna anledning kommer detta paper att fokusera på kartellpartiteorin och belysa argument som kartellpartiteorin framför men även belysa alternativa argument. Dock kommer jag att börja med en rekapitulering av de politiska partierna och partisystemens utveckling fram till uppkomsten av det som Katz och Mair benämner som kartellpartier. Jag kommer också att belysa empirisk forskning som har undersökt kartellpartiteorins hypotes om partiernas ideologiska konvergens.

Läs hela detta paper om Partiernas ideologiska konvergens här >>