TAIF

Fråga om ett nytt arenabygge i Tingsryd är ett märkligt ärende. I förlängningen skulle det, i bästa fall, innebära en tredubbling av kommunens driftskostnader för ishallen. Det handlar om pengar som kommunen inte har tillgång till, det är kostnader som innebär att vi måste göra nedskärningar inom kärnverksamhet på något annat område, nedskärningar i vår välfärd,

TAIF betalar idag, sedan många år tillbaka, endast halva hyran för sitt nyttjande av ishallen, de har själva gjort ett aktivt val i att kommunen inte ska renovera omklädningsrummen då detta skulle innebära att deras avtal om halverad hyra därigenom skulle upphöra. Så sent som för drygt ett par år sedan, när TAIF senast beviljades ett stort borgensåtagande från kommunen, bedyrade dåvarande styrelse i TAIF att de självklart var medvetna om att det inte skulle bli tal om någon ny ishall inom överskådlig tid.

Nu sägs det dock att det finns en privat intressent som skulle vara beredd att i egen regi bygga en ny ishall. Detta är självklart intressant ur kommunens synvinkel då detta skulle innebära att vi inte behöver stå för byggkostnaderna. Men den ökade driftskostnaden kommer dessvärre ändå att hamna på kommunen. Vi läser samtidigt i underlaget till beslut, att TAIF inte verkar vara intresserad av att öka sin andel i ökad hyreskostnad något nämnvärt från dagens nivå. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att TAIF redan idag endast betalar en halverad hyra. Med en ny ishall så måste TAIF betala full hyra och denna hyra måste utgå från de nya förutsättningar som en ny hall innebär. D.v.s. det handlar inte om en fördubblad hyra för TAIF (utifrån dagens halverade hyra), nej TAIF måste börja göra rätt för sig sig och betala för den nyttjandegrad de har i en kommunal anläggning.

Något annat som är ytterst märkligt i detta, är hemlighetsmakeriet i vem denna privata intressent är. Visst jag kan förstå att man inte vill gå ut med detta i offentligheten. Men att inte ens vilja ställa upp på informellt samtal med största oppositionspartiet och tillsammans med presidiet inom kommunstyrelsen känns knappast seriöst. Frågan är om denna privata intressent överhuvudtaget existerar mer än i Socialdemokraternas fantasi och önskevärld? Vi övriga kan ju inte veta detta med säkerhet när de inte ens kan presentera sig informellt. Än mindre kan vi bedöma seriositeten i deras tankar om ett framtida arenabygge.

Detta sammantaget med att Tingsryds kommun, med dagens ekonomiska förutsättningar, helt enkelt inte har ekonomi för att bekosta någon framtida ökning av driftskostnaderna för en ishall gör att vi först och främst måste utreda vilka investeringar i nuvarande anläggning som blir nödvändiga på sikt. Det gäller att utreda den nuvarande anläggningens tekniska och ekonomiska livslängd före vi tar ett inriktningsbeslut om att bygga en ny arena.

Istället för att sikta mot kraftig ökning av driftskostnaderna borde vi tvärtom fokusera på hur vi kan minska dagens nivå av kommunal driftskostnad för ishallen så att vi får utrymme för att göra nödvändiga investeringar i välfärden och i vår kärnverksamhet.

Vi måste självfallet se till att ha fullgod information om hur framtiden ser ut inom den nuvarande anläggningen. Vilka investeringsbehov finns, vad är den tekniska livslängden av anläggningen. Detta är frågor som vi måste få svar på innan vi tar ställning till om en ishall är viktigare än vår kärnverksamhet och vår välfärd!